Cele Stowarzyszenia

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dotyczące promocji ubezpieczeń:

 • Budowanie świadomości ubezpieczeniowej i promowanie idei ubezpieczeń
 • Popularyzowanie rożnych form ubezpieczeń grupowych
 • Promowanie współdziałania podmiotów związanych z działalnością ubezpieczeniową
 • Wspieranie i informowanie członków stowarzyszenia o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z zawartych lub zawieranych umów ubezpieczenia
 • Doradztwo i pomoc poszkodowanym członkom stowarzyszenie oraz ich rodzinom
 • Promowanie i wspieranie ochrony zdrowia i zdrowego stylu życia poprzez poszukiwanie i organizowanie dla członków stowarzyszenia korzystnej ochrony ubezpieczeniowej
 • Tworzenie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność polegająca na:

 • Współprace z instytucjami rynku ubezpieczeniowego w zakresie promowania rożnych typów ubezpieczeń
 • Współpracę z instytucjami zainteresowanymi rozwojem rynku ubezpieczeniowego – media, jednostki sektora finansów publicznych, przedsiębiorstwa prywatne
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej i badawczej służącej realizacji celów statutowych
 • Organizowanie konferencji, konkursów, szkoleń, seminariów informacyjnych, dotyczących rynku ubezpieczeniowego
 • Doradztwo w zakresie dostępnych na rynku ubezpieczeń.